COOPERATION

Јануар 2024 – Децембар 2026

Координатор: Asocijacija Sport za sve Srbije

Овај пројекат има за циљ промовисање социјалне инклузије кроз спортске активности и подизање свести о важној улози спорта у свакодневном животу. Разликује коришћење спорта као образовног средства за рад са децом и младима и као механизма за промовисање позитивних вредности и едукације спортских радника и тренера.

Главни циљеви пројекта укључују подизање капацитета grassroots организација, размену добрих пракси из различитих земаља, промовисање социјалне инклузије кроз спорт (са фокусом на децу са сметњама у развоју и другим недостацима), и промовисање позитивних вредности кроз тимски дух. Пројектом је планирано преношење знања са стручњака на професионалце који се баве омладином и спортом, а на крају и на децу и младе.

Промоција физичке активности, која се често занемарује у политикама јавног здравља, захтева различите стратегије за утицај на различите делове становништва. Пројекат наглашава значај школских политика и програма у промовисању здравих навика у исхрани и физичкој активности, као и широј промоцији физичке активности у школи и локалној заједници.

Пројекат препознаје предности спорта за децу са сметњама у развоју, али и старије, и друге појединце. Циљ му је да користи спорт као креативно и иновативно средство за учење о инклузији, родној равноправности и важности здравих навика. Пројекат такође има за циљ да подстакне сарадњу између различитих региона кроз заједничке иницијативе и унапреди доступност у оквиру образовних система.

Промовисањем социјалне укључености и позитивних вредности кроз спорт, пројекат се нада да ће створити инклузивније друштво у партнерским земљама. Пројекат истиче да за праведно друштво сви појединци морају имати једнаке могућности у образовању, запошљавању, уметности, спорту и другим друштвеним активностима. Спорт, својом способношћу да превазиђе границе и препреке, представља позитиван пример друштвене кохезије.

Појектни конзорцијум чине Асоцијација Спорт за све Србије, Босанска репреѕентативна Асоцијација за вредносне прилике – БРАВО (Босна и Херцеговина), Ски клуб особа са инвалидитетом (Босна и Херцеговина) , BG Be Active (Бугарска) и Фондација за промоцију науке „ПРОНА“ (Црна Гора).


COOPERATION

January 2024 – December 2026

Coordinator: Asocijacija Sport za sve Srbije

This project aims to promote social inclusion through sports activities and raise awareness of the important role of sports in everyday life. It distinguishes between using sports as an educational tool for working with children and youth and as a mechanism to promote positive values and education of sports workers and coaches.

The main objectives of the project include raising the capacity of grassroots organizations, sharing good practices from different countries, promoting social inclusion through sports (with a focus on children with disabilities and other disadvantages), and promoting positive values through team spirit. The project plans to transfer knowledge from experts to professionals involved in youth and sports, and ultimately to children and young people.

The promotion of physical activity, which is often neglected in public health policies, requires various strategies to influence different parts of the population. The project emphasizes the importance of school policies and programs in promoting healthy eating habits and physical activity, as well as the wider promotion of physical activity in the school and local community.

The project recognizes the benefits of sports for children with disabilities, but also the elderly, and other individuals. It aims to use sports as a creative and innovative tool for learning about inclusion, gender equality, and the importance of healthy habits. The project also aims to foster cooperation between different regions through joint initiatives and improve accessibility within education systems.

By promoting social inclusion and positive values through sports, the project hopes to create a more all-embracing and society in partner countries. It acknowledges that for a just society, all individuals must have equal opportunities in education, employment, art, sports, and other social activities. Sports, with their ability to transcend boundaries and obstacles, provide a positive example of social cohesion. Project consortium consists of: Association Sport for All Serbia, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Bosnia and Herzegovina), Association for disabled ski club Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), BG Be Active (Bulgaria) and Montenegrin Science Promotion Foundation PRONA (Montenegro).

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...