HOST4ALL

May 2023 – September 2024

Coordinator: Bike events company (Portugal)

It is a small-scale transnational partnership, which seeks to enable to a new or smaller local organizations to bring the European dimension to the local level. Erasmus+ priorities relate to inclusion, diversity and enabling an active lifestyle for all, while the main aim of the partnership on this project will be to improve the ability of sports event organizers to promote access to sport for all.

The HOST4ALL project was created with the idea that 4 organizations experienced in conducting events in the field of sports for all, through different approaches (water, mountain, city), sports (running, skiing, cycling and others) and countries (Portugal, Spain, Poland and Serbia) combine practical experiences and create common, but also broad visions regarding the organization and implementation of sports and recreational events.

Project partners have different missions (club, national association, company and municipality), as well as extensive experience in organizing sports events using different sports, in different management systems and with different target groups. Also, all four organizations form an interesting experiential link between a northern country, a Balkan country and two Iberian countries.

The partners will work on studying the existing manuals/guidelines for organizing sports events, as well as analyzing the way each of these organizations conducts events and creating a common and specific criterion that they will then apply to their events and thus guarantee a more diverse social inclusion and participation of people with disabilities in recreational programs, safety in the events and healthier and greener events.

The coordinator of the project is the organization Bike events company (Portugal), and the partners are the Sports Department of a Big Municipality Council (Poland), Athletics club – La Sansi (Spain) and the Sport Association for all of Serbia.


Мај 2023 – Септембар 2024

Координатор: Bike events company (Португалија)

У питању је транснационално партнерство малог обима, које настоји да омогући новим или мањим локалним организацијама да донесу европску димензију на локални ниво. Еразмус+ приоритети односе се на инклузивност, разноврсност и омогућавање активног животног стила за све, док ће основни циљ партнерства на овом пројекту бити побољшавање способности организатора спортских догађаја да промовишу приступ спорту за све. 

Пројекат HOST4ALL настао је са идејом да 4 организације искусне у спровођењу догађаја у области спорта за све, кроз различите приступе (вода, планина, град), спортове (трчање, скијање, бициклизам и друго) и земље (Португалија, Шпанија, Пољска и Србија) споје практична искустава и створе заједничке, али и широке визије у погледу организације и реализације спортско-рекреативних догађаја.

Пројектни партнери имају различите мисије (клуб, национално удружење, компанија и општина), као и велико искуство у организовању спортских догађаја користећи различите спортове, у различитим системима управљања и са различитим циљним групама. Такође, све четири организације чине занимљиву искуствену везу између северне земље, балканске земље и две иберијске земље.

Партнери ће радити на проучавању постојећих приручника/смерница за организовање спортских догађаја, као и на анализи начина на који свака од ових организација спроводи догађаје и креирању заједничког и специфичног критеријума који ће потом применити на својим догађајима и на тај начин гарантовати разноврснију социјалну укљученост и учешће особа са инвалидитетом у рекреативним програмима, безбедност на догађајима и здравије и зеленије догађаје. Координатор пројекта је организација World Bike Tour (Португалија), а партнери  Sports Department of a Big Municipality Council (Пољска), Athletics club – La Sansi (Шпанија) и Асоцијација Спорт за све Србије.

Total Page Visits: 159 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...