PCSOS

Јануар 2024 – Децембар 2026

Координатор: Turkish bocce bowling and darts federation (Turkey)

Пројекat Protecting children in sport – developing safe and inclusive sport organizations (PCSOS) спада у партнерства за сарадњу у области спорта и бави се питањем безбедности деце која се баве спортом односно проактивним мерама које спортски клубови морају предузети како би осигурали да њихови програми дају приоритет безбедности деце. Злостављање деце и експлоатација може имати дуготрајне негативне утицаје на децу, а спортске организације морају да буду свесне ризика и да имају мере за заштиту деце. Значај заштите деце у спорт је широко признат од стране разних међународних организација, укључујући и Међународни Олимпијски комитет (МОК) и Дечји фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ).

Као што ЕУ наводи у водичу за програм Еразмус+ 2021-2027 и водичу „Пословни план за спорт 2021-2024” треба створити безбедно окружење у спорту, повећати примере добре праксе у програмима заштите деце, проширити свест, повећати капацитете организација и информационих ресурса (пре свега дигиталних ресурса). У овом контексту, пројекат PCSOS циља националне спортске федерације као примарну и директну циљну групу али и спортске клубове секундарно и индиректно као спортске лидере и менаџере. Пројекат тежи да унапреди капацитет других организација које се баве спортом, развој њиховог програма заштите деце у одрживом спорту, и да повећа способности практичара и менаџера укључених у спортске праксе. Коначно, PCSOS има за циљ да обезбеди неопходну мотивацију, акциони план, свест и смернице за спортске организације да створе „безбедно окружење у спорту“. Систем који треба креирати за организације ће бити отворен за јавност, транспарентан и подложан ревизији; исправне и погрешне праксе биће јасно откривене, као и контрамере које се могу применити (организациони дисциплински одбор, закони и практична решења) биће развијени, а организацијама ће бити обезбеђена подршка у доношењу одлука. Пројектни конѕорцијум чине: Turkish bocce bowling and darts federation (Turkey), Ovidius University of Constanta (Romania), Bayburt University (Turkey), Confederatione Boccistica Internazionale (Switzerland), Asocijacija Sport za sve Srbije и Plivački klub Zagreb (Hrvatska).


PCSOS

January 2024 – December 2025

Coordinator: Turkish bocce bowling and darts federation (Turkey)

Child protection in sports is a critical issue that has gained increasing attention over the past few years.

The safety and wellbeing of children participating in sports are paramount, and federations and sports

clubs must take proactive measures to ensure their programs prioritize child safety. Child abuse and

exploitation can have long-lasting negative impacts on children, and sports organizations need to be

aware of the risks and have measures in place to protect children. The importance of child protection in

sports have been widely recognized by various international organizations, including the International

Olympic Committee (IOC) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

As the EU states in the 2021-2027 Erasmus+ program guide and the “2021-2024 Business Plan for Sports” guide; He noted that a safe environment should be created in sports, examples of good practice in child protection programs should be increased, awareness should be spread to large masses, the capacities of organizations and information resources (primarily digital resources) should be increased.

In this context, the PCSOS project targets National Sports Federations (NSFs) as a primary and direct

target group and Sports Clubs (SCs) secondarily and indirectly as sports leaders and managers. The

PCSOS project aims to improve the capacity of other organizations involved in sports, develop a child

protection program in sustainable sports, and increase the abilities of practitioners and managers

involved in sports practices, working in harmony with NSFs, SCs, and other stakeholders. Ultimately,

PCSOS aims to provide the necessary motivation, action plan, awareness, and guidance for sports

organizations to create a “Safe Environment in Sports.” The system to be created for organizations will

be open to the public, transparent, and auditable; the right and wrong practices will be clearly revealed,

and the sanctions that can be applied (organization disciplinary committee, laws, and practical solutions)

will be developed, and decision support will be provided for the organizations. The PCSOS project

focuses specifically on sports federations and sports clubs affiliated with the federation.

The project consortium consists of Turkish bocce bowling and darts federation (Turkey), Ovidius University of Constanta (Romania), Bayburt University (Turkey), Confederatione Boccistica Internazionale (Switzerland), Asocijacija Sport za sve Srbije and Plivački klub Zagreb (Hrvatska).

Total Page Visits: 157 - Today Page Visits: 2
Поделите садржај ...