Sport #WithoutWaste

June 2021 – June 2024

Project Leader: BG Be Active Association

The project aspires to transfer, adapt and scale the tested national practices on having cities and events #WithoutWaste from BG Be Active Association and Bulgaria, to the partnering countries with focus on the grassroots sports sector. With partners, and their local networks we aim to create and transfer the without waste ideas to other grassroots sports organizers and educational institutions such as schools and universities. The overarching objective is to start the #WithoutWaste for leisure and sport movement by employing the placemaking methodology and tactical urbanism approach, transfer knowledge, and build the capacity of partnering organizations to coordinate waste-free grassroots sporting events. In developing the Sport #WithoutWaste national actions, the project consortium will also work to develop and introduce policies on litter prevention and sustainable practices for grassroots sports campaigns and events. Besides encouraging participation in sport and physical activity in line with the EU Work Plan for Sport 2021-2024, the project is in line with the EU Green Deal, The SDG’s, WHO recommendations, and other directives. The project will develop competencies of grassroots sports providers to conduct events #WithoutWaste, and in the long term aims to contribute to the change of citizens behavior related to littering. In addition, the core activities of the project relate to generating and disseminating information and knowledge seeking to create evidence for policy makers, and translating grassroots practices into policy strategies.

The coordinator of the projects is BG Be Active Association (Bulgaria) and the partners are International Sport and Culture Association – ISCA (Denmark), Nabolagshager (Norway), Association Sport for All Suceava (Romania), Association Sport for All Serbia (Serbia), Hungarian School Sport Federation, Albanian School Sport Federation (Albania) and The Association for Energy Efficiency and Environmental Protection – Enverçevko (Turkey).

Спорт #БезОтпада

Јун 2021 – Јун 2024

Лидер пројекта: BG Be Active Association

Пројекат тежи да пренесе, прилагоди и прошири тестиране националне праксе о одржавању градова и догађаја без отпада из Асоцијације BG Be Active и Бугарске у партнерске земље, са фокусом на сектор масовног спорта.  Организација BGBA има циљ да са партнерима и њиховим локалним мрежама креира и пренесе Sport #WithoutWaste идеје другим спортским организаторима и образовним институцијама као што су школе и универзитети. Свеобухватни циљ је покретање Sport #WithoutWaste концепта коришћењем методологије вишеструког приступа планирању, дизајну и управљању јавним просторима, тактичког урбанизма, као и преноса знања и изградње капацитета партнерских организација за координацију спортских догађаја без отпада.  За време спровођења Sport #WithoutWaste концепта на националном нивоу, пројектни конзорцијум ће такође радити на развоју и увођењу политика о превенцији отпада и одрживим праксама за масовне спортске кампање и догађаје. Осим што подстиче учешће у спорту и физичкој активности у складу са планом рада ЕУ за спорт у периоду од 2021-2024, пројекат је у складу са Зеленим договором ЕУ, Циљевима одрживог развоја, препорукама СЗО и другим директивама.  Пројекат ће развити компетенције локалних спортских организација за спровођење догађаја без отпада, а дугорочно има за циљ да допринесе промени односа грађана у вези са бацањем отпада. Поред тога, основне активности пројекта односе се на генерисање и ширење информација и знања у циљу стварања доказа за творце идеје, и превођење основних пракси у стратегије мисије.

Координатор пројекта је Асоцијација BG Be Active (Бугарска), а партнери Међународна Асоцијација за спорт и културу – ISCA (Данска), Nabolagshager (Норвешка), Асоцијација Спорт за све Сучава (Румунија), Асоцијација Спорт за све Србије (Србија), Мађарски школски спортски савез (Мађарска), Албански школски спортски савез (Албанија) и Удружење за енергетску ефикасност и заштиту животне средине – Enverçevko (Турска).

Total Page Visits: 539 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...